Các quy định về hiệu chỉnh - hiệu chuẩn máy đo khí

Đối với các thiết bị đo khí (thuộc phương tiện đo nhóm 2) sẽ có các quy định về hiệu chỉnh - hiệu chuẩn và kiểm định theo định kỳ.

Theo thông tư 23/2013/TT-BKHCN, các danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát đo lường và chu kỳ của các phương tiện đo phải tuân thủ các quy định sau: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-23-2013-TT-BKHCN-do-luong-doi-voi-phuong-tien-do-nhom-2-210442.aspx

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi