Chi tiết sản phẩm

Máy đo khí
Model: FI-21 (DISCONTINUED)

Danh mục: Máy đo khí xách tay 
Đạt chuẩn -- 
Khí đo Phosphine (PH3), Methyl Bromide (CH3Br) 
Lấy mẫu khí: Bơm hút khí 

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi